button play

Fund Prices

Giá chứng chỉ Quỹ kỳ trước

Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam
Giá đơn vị Quỹ là 20.581 VND
Thay đổi so với kỳ trước là 2,2%

Giải thưởng mới nhất

Xem tất cả
awards

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Tạp chí The Asset

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments