Eastspring Investments Việt Nam là công ty quản lý quỹ lớn nhất tại Việt Nam, tính trên tổng tài sản đang quản lý. Đội ngũ chuyên gia đầu tư trong nước của chúng tôi đã đạt được thành tích tốt trong đầu tư trái phiếu, tiền gửi ngân hàng, đầu tư cổ phiếu niêm yết và OTC của Việt Nam. Là thành viên của Tập đoàn Eastspring, Eastspring Việt Nam vừa được trang bị các nền tảng đầu tư quốc tế và vừa có những am hiểu sâu sắc về thị trường trong nước.

Fund Prices

Giá chứng chỉ Quỹ kỳ trước

Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam
Giá đơn vị Quỹ là 26.589 VND
Thay đổi so với kỳ trước là -0,3%

Giải thưởng mới nhất

Xem tất cả
awards

Giải thưởng Thành tích Tốt nhất 2022 do Asia Asset Management vinh danh

Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất, Việt Nam

Giải thưởng Thành tích Tốt nhất 2022 do Asia Asset Management vinh danh

Tổng Điều hành Đầu tư của Năm, Việt Nam