button play

Fund Prices

Giá chứng chỉ Quỹ kỳ trước

Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam
Giá đơn vị Quỹ là 25.419 VND
Thay đổi so với kỳ trước là 0,3%

Giải thưởng mới nhất

Xem tất cả
awards

Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất –

Giải thưởng Quản lý Tài sản 2020 do AsianInvestor vinh danh

Tổng Điều hành Đầu tư của Năm –

Giải thưởng Thành tích Đầu tư Tốt nhất do Asia Asset Management vinh danh