button play

Fund Prices

Giá chứng chỉ Quỹ kỳ trước

Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam
Giá đơn vị Quỹ là 17.674 VND
Thay đổi so với kỳ trước là -2,3%

Giải thưởng mới nhất

Xem tất cả
awards

Best of the Best Performance Award by Asia Asset Management

Tổng Điều hành Đầu tư của Năm

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments