Eastspring mong muốn trở thành đối tác tin cậy cho khách hàng, cung cấp các giải pháp đầu tư chuyên biệt, chất lượng cao thông qua nhiều loại tài sản mà chúng tôi quản lý. Chúng tôi tự hào khi thành quả được ghi nhận và các giải thưởng là những minh chứng cho trình độ chuyên môn đầu tư và cam kết hướng tới chất lượng ưu việt của chúng tôi.

Kết quả đầu tư trong quá khứ không nhất thiết là căn cứ thể hiện kết quả đầu tư tương lai.

2024

Giải thưởng Công ty Quản lý Tài sản tốt nhất 2024 - Hạng mục Trái phiếu, do Asia Asset Management vinh danh, Việt Nam

Eastspring Việt Nam
01 Thg2 2024

Giải thưởng Thành tích Tốt nhất 2024 do Asia Asset Management vinh danh - Tổng Giám đốc của Năm, Việt Nam

Ngô Thế Triệu
01 Thg2 2024

Giải thưởng Truyền đạt Kiến thức Đầu tư hiệu quả nhất năm 2024 do Asia Asset Management vinh danh - Việt Nam

Eastspring Việt Nam
01 Thg2 2024

2023

Công ty Quản lý Tài sản năm 2023 - Giải thưởng Đầu tư Bền vững do The Asset Triple A vinh danh

Eastspring Việt Nam (Danh mục đầu tư bảo hiểm)
15 Thg5 2023

Giải thưởng Thành tích Tốt nhất 2023 do Asia Asset Management vinh danh - Tổng Điều hành Đầu tư của Năm, Việt Nam

Ngô Thế Triệu
07 Thg2 2023

2022

Giải thưởng Thành tích Tốt nhất 2022 do Asia Asset Management vinh danh - Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất, Việt Nam

Eastspring Investments
21 Thg1 2022

Giải thưởng Thành tích Tốt nhất 2022 do Asia Asset Management vinh danh - Tổng Điều hành Đầu tư của Năm, Việt Nam

Ngô Thế Triệu
21 Thg1 2022

2021

Giải thưởng Quản lý Tài sản 2021 do Asia Asset Management vinh danh - Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất, Việt Nam

Eastspring Investments
18 Thg3 2021

2020

Giải thưởng Quản lý Tài sản 2020 do AsianInvestor vinh danh - Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất, Việt Nam

Eastspring Investments
13 Thg5 2020

Giải thưởng Thành tích Tốt nhất 2020 do Asia Asset Management vinh danh - Tổng Điều hành Đầu tư của Năm, Việt Nam

Ngô Thế Triệu
18 Thg2 2020

2016

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Bằng khen cho Eastspring Việt Nam vì "Đã có nhiều thành thích đóng góp cho sự phát triển của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 1996 - 2016"
01 Thg11 2016