Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential, được thành lập ngày 5 tháng 10 năm 2006 và đóng vào ngày 6 tháng 10 năm 2013, là quỹ đóng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

Mục tiêu đầu tư của PRUBF1 là tạo ra nguồn thu nhập đều đặn và tăng tiềm năng tăng trưởng giá trị tài sản cho nhà đầu tư, Chiến lược của quỹ là đầu tư vào danh mục tài sản có tính cân bằng, bao gồm trái phiếu (trung và dài hạn) và cổ phiếu đại chúng của các công ty hoạt động tại Việt Nam trong những ngành tiềm năng.