closeicon filtericon Bộ lọc
closeicon

searchimg
filtericon


Steven Gray, CFA

Steven Gray, CFA

Steven Gray gia nhập Eastspring Investments tháng 8/2012 với cương vị Trưởng phòng Quản lý Danh mục Đầu tư. Ông thuộc nhóm đầu tư cổ phiếu và là thành viên của nhóm tập trung vào Các Thị trường Mới nổi trên ...