Eastspring Việt Nam hiện đang quản lý 17 danh mục đầu tư của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam.